Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121
Title: Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế =
Other Titles: The impact of public investment in attracting private investment and economic growth
Authors: Nguyễn, Thị Cành
Nguyễn, Thị Thùy Liên
Keywords: Đầu tư công
Đầu tư tư nhân
Suất sinh lời
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.8-24
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng các cách tiếp cận định tính và định lượng dựa trên số liệu thống kê giai đoạn 1990–2016 để phân tích vai trò của đầu tư công đối với việc thu hút đầu tư tư nhân (ĐTTN) và tăng trưởng kinh tế (TTKT), cũng như suất sinh lời của các ngành kinh tế. Kết quả chỉ ra vai trò tích cực của đầu tư công: đầu tư công vào các ngành thuộc cơ sở hạ tầng có hệ số lan tỏa cao đối với nền kinh tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế; đầu tư công vào cơ sở hạ tầng và cho giáo dục làm tăng suất sinh lời của khu vực tư nhân, đẩy mạnh ĐTTN và TTKT. Tuy nhiên, đầu tư của khu vực nhà nước, đặc biệt là đầu tư cho khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lại có tác động tiêu cực đến hiệu quả của các ngành. Kết quả này phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam, đó là hoạt động kém hiệu quả của các DNNN. Từ các kết quả này, nghiên cứu đưa ra các hàm ý chính sách cho đầu tư công và đầu tư của khu vực DNNN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/121
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_11.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.