Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12218
Title: Truyện ngắn trên Phụ nữ tân văn - nhìn từ một số phương diện của trần thuật học
Authors: Trần, Văn Trọng
Keywords: Truyện ngắn
Phụ nữ tân văn
Trần thuật học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 7 .- Tr.53-63
Abstract: Phụ nữ tân văn (PNTV) là tờ báo quan trọng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, do bà Nguyễn Đức Nhuận (nhũ danh Cao Thị Khanh) sáng lập. PNTV là tuần báo phát hành ngày thứ Năm, khổ 23,2x29,9cm, gồm có từ 26 tới 32 trang (không kể trang bìa và các trang quảng cáo). Số đầu tiên ra ngày 2 tháng 5 năm 1929, đình bản vào ngày 21 tháng 4 năm 1935, ra được 273 số báo và 2 số Xuân 1932,1933. Khi đánh giá về đóng góp của PNTV, Nguyễn Văn Xuân cho rằng đây là tờ báo "thành công nhất từ trước đến nay ở miền Nam, là cái thành tựu rất cao của những cố gắng của trí thức miền Nam trên con đường hiện đại hóa văn học và báo chí".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12218
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.