Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDương, Thị Bình Minh-
dc.contributor.authorVũ, Thị Bích Quỳnh-
dc.date.accessioned2019-09-04T00:25:13Z-
dc.date.available2019-09-04T00:25:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12225-
dc.description.abstractHành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân là vấn đề cốt lõi của quản lý thuế hiện đại, là mối quan tâm của các quốc gia đã và đang phát triển trên thế giới. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm định tác động của các nhân tố xã hội lên dự định tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Khảo sát tiến hành trên 274 người nộp thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra mối quan hệ của các biến kiểm định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chuẩn mực xã hội tác động lên hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân gián tiếp thông qua chuẩn mực cá nhân. Bên cạnh đó, vai trò của cảm nhận tham nhũng, cảm nhận tham nhũng vặt và cảm nhận công bằng về thuế cũng có mối quan hệ tác động thông qua chuẩn mực cá nhân, từ đó tác động vào hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân. Nghiên cứu đã giải quyết những hạn chế và kẽ hở của những nghiên cứu về quản lý thuế thu nhập cá nhân trước đây cả về mặt lý thuyết và phương pháp luận, từ đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng giả thuyết và tiến hành kiểm định các giả thuyết của mô hình về hành vi tuân thủ thuế thu nhập các nhân ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; và cuối cùng, tác giả đề xuất khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, nêu hạn chế của nghiên cứu này và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.63-83-
dc.subjectHành vi tuân thủvi_VN
dc.subjectThuế thu nhập cá nhânvi_VN
dc.subjectChuẩn mực xã hộivi_VN
dc.subjectChuẩn mực cá nhânvi_VN
dc.subjectCảm nhận tham nhũngvi_VN
dc.subjectCảm nhận tham nhũng vặtvi_VN
dc.subjectCảm nhận công bằng về thuếvi_VN
dc.titleNghiên cứu hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tại Thành phố Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.