Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12227
Nhan đề: Ước lượng cầu sản phẩm cá cho trường hợp Việt Nam: Sự thay đổi trong kiểu hình tiêu dùng thời gian qua
Tác giả: Phạm, Đình Long
Huỳnh, Công Toại
Từ khoá: Cầu tiêu dùng
Sản phẩm cá
Hệ thống hàm cầu
LA/AIDS
Tác động giá cả
Tác động thu nhập
Ước lượng SUR
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.84-96
Tóm tắt: Nghiên cứu trình bày kết quả phân tích nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cá của hộ gia đình Việt Nam thông qua mô hình LA/AIDS. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kiểu hình tiêu dùng sản phẩm cá, mà còn phản ánh tính động trong khuynh hướng tiêu dùng qua thời gian. Kết quả ước lượng được thực hiện bằng phương pháp SUR qua thủ tục kiểm duyệt hai bước Heckman từ bộ dữ liệu chéo VHLSS các năm 2010, 2012 và 2014. Các ràng buộc về tính đồng nhất và tính đối xứng được áp đặt trong mô hình ước lượng. Kết quả cho thấy sản phẩm cá đã trở thành mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và phổ biến nhưng cầu lại co giãn nhiều hơn theo thu nhập qua thời gian. Tiêu dùng cá ở thành thị có phản ứng nhạy hơn trước sự biến động về giá so với khu vực nông thôn do khác biệt mặt bằng chung về giá. Các hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao nhất bị tác động bởi sự thay đổi về giá mạnh hơn so với nhóm hộ thu nhập thấp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12227
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.