Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12238
Title: NGHIÊN CỨU THIẾT VÀ LẮP RÁP BẢNG HIỆU ĐÈN LED MA TRẬN ĐIỀU KHIỂN BẰNG WIFI
Authors: PGS.TS Nguyễn, Trí Tuấn
Trần, Văn Tấn
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ĐÈN LED VÀ MODULE LED MA TRẬN: Trình bày sơ lược về lịch sử ra đời đèn LED, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và module LED ma trận. CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BẢNG HIỆU ĐÈN LED MA TRẬN ĐIỀU KHIỂN BẰNG WIFI: Trình bày phần chuẩn bị dụng cụ, sau đó tiến hành thiết kế lắp ráp bảng đèn LED ma trận điều khiển bằng wifi, cuối cùng lập trình hiển thị văn bản trên phần mềm LedArt trên điện thoại và HD trên lap top. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Trình bày kết quả đạt được, ưu điểm nhược điểm và hướng phát triển đề tài.
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12238
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.