Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1246
Title: Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp: các vấn đề còn vướng mắc
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hướng
Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Doanh nghiệp
Kế toán chi phí môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.43-45
Abstract: Trong những năm trở lại đây, kế toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ hữu ích cung cấp các thông tin về môi trường ngoài các thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho các nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp cũng như mức độ thỏa mãn các tiêu chuẩn hoặc luật lệ môi trường. Bài viết đề cập đến kế toán môi trường ở phạm vi chi phí trong các doanh nghiệp khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động môi trường và kế toán chi phí môi trường ở Việt Nam, tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa việc triển khai thực hiện kế toán chi phí môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1246
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_787.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.