Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12518
Nhan đề: Hydrochloric Acid Leaching Behavior of Mechanically Activated Black Dross
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Thị Thúy Nhi
Lee, Man Seung
Từ khoá: Alumina
Black dross
HCl leaching
Mechanical activation
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling;27 .- p. 78-85
Tóm tắt: Effect of ball milling treatment on the hydrochloric acid leaching performance of black dross was investigated to recover alumina. Ball milling time and speed showed limited effect on the leaching behavior of the alumina in the mechanically dross. Under the optimum mechanical activation condition (for 1h at 700 rpm), the leaching of alumina in hydrochloric acid solution was significantly affected by leaching time and reaction temperature. MgO was completely dissolved in most of the leaching conditions, while a small amount of Ca, Fe, Si and Ti oxides was dissolved. Although 80% of alumina was dissolved, the dissolved minor components such as Ca, Fe, Mg, Si and Ti oxides should be separated to recover pure alumina solution.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12518
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_535.12 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.