Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1272
Nhan đề: Chuẩn mực kiểm toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: một số gợi ý đối với hoạt động kiểm toán tại Việt Nam =
Nhan đề khác: Auditing standards for small and medium - sized enterprises some suggestions for auditing in Vietnam
Tác giả: Mai, Thị Hoàng Minh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Chuẩn mực kiểm toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hoạt động kiểm toán
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.24-28
Tóm tắt: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày càng phụ thuộc vào khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong việc giải quyết việc làm và gia tăng GDP, Việt Nam cũng không là một ngoại lệ. Thừa nhận tầm quan trọng đó, vừa qua trong năm 2017 một số văn bản quan trọng được ban hành và có hiệu lực liên quan đến SMEs như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48. Tuy nhiên, chưa hề có một hướng dẫn nào liên quan đến kiểm toán cho SMEs, khi số lượng SMEs gia tăng thì số lượng SMPs (đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho SMEs) cũng ngày càng phát triển. Bài viết phân tích những ý kiến tranh luận về việc ban hành một chuẩn mực kiểm toán riêng dành cho SMEs, hoặc giải pháp để hỗ trợ hoạt động này cùng với ưu và nhược điểm của chúng. Đồng thời, cũng nêu lên quan điểm nhất quán của IFAC và IAASB về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán riêng rẽ. Cuối cùng, một số gợi ý được đề xuất đến hội nghề nghiệp, cơ quan ban hành chuẩn mực, nhằm thúc đẩy hoạt động của SMPs và phát triển thị trường kiểm toán cho SMEs nói chung.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1272
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_479.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.