Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13042
Title: Sử dụng một số bài toán hình học trong dạy học môn thủ công ở lớp 3 theo hướng dạy học tích hợp
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Một số bài toán hình học
Môn Thủ công ở lớp 3
Theo hướng dạy học tích hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.41-44,56
Abstract: Dạy học tích hợp (DHTH) là một xu hướng của nền giáo dục ở nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây. Việc dạy học theo định hướng tích hợp ở Việt Nam đã được triển khai đồng bộ, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Khi triển khai DHTH đã giúp giáo viên (GV) tiết kiệm được thời gian, hạn chế việc dạy học một nội dung nhiều lần và dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Môn Thủ công ở lớp 3 là môn học nhằm giúp học sinh (HS) tạo ra những sản phẩm cụ thể, có thể sử dụng trong học tập và cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13042
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.