Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13050
Title: Hoạt động đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La - thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Phạm, Văn Quang
Keywords: Hoạt động đào tạo tiếng Việt
Lưu học sinh Lào
Chuyên nghiệp
Tỉnh Sơn La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 451 .- Tr.57-62
Abstract: Sơn La là một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc của nước ta. Trên địa bàn tỉnh có nhiều trường chuyên nghiệp với quy mô đào tạo đa ngành, đa nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh (LHS) Lào (02 trường chuyên nghiệp thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13050
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.