Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13075
Title: Bảo trì nhà và công trình một nhiệm vụ không đơn giản
Authors: Nguyễn, Bá Kế
Keywords: Bảo trì
Nhà và công trình
Nhiệm vụ không đơn giản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.32-35
Abstract: Bảo trì là công việc sau xây dựng nhà công trình và việc tất yếu phải thực hiện nhằm duy trì chức năng sử dụng và tài sản và vốn nhà/ công trình của cộng đồng và xã hội. Muốn thế, ngoài pháp luật (Luật, Nghị định, Chỉ thị) phải ban hành chính sách bảo trì có căn cứ khoa học và phù hợp với điêu kiện kinh tế - kỹ thuật cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13075
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_371.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.