Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13087
Title: Tác động của kiều hối từ xuất khẩu lao động đến kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 1998 – 2015
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Việt Nam
Kiều hối
Xuất khẩu lao động
Tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.43-51
Abstract: Trong khoảng 15 năm đầu thế kỉ XXI, kinh tế đối ngoại Việt Nam trở thành một đầu tàu kinh tế với sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực có liên quan, trong đó xuất khẩu lao động là một bộ phận. Nguồn kiều hối từ xuất khẩu lao động là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần làm tăng GDP, tạo nguồn vốn kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Mặc dù còn một số hạn chế nhưng với những kết quả đã đạt được, dù thành công hay chưa thành công đều để lại những bài học quý giá cho những bước đi tiếp theo của hoạt động xuất khẩu lao động và nguồn kiều hối của nó trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Bài viết tập trung tìm hiểu tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam trong giai đoạn 1998 – 2015 và những tác động của nguồn kiều hối do xuất khẩu lao động mang lại đối với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13087
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.