Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13150
Title: Nguyễn Tri Phương (1800-1873) Tổng đốc đời thứ 6 tỉnh An - Hà thời nhà Nguyễn
Authors: Nguyễn, Văn Đông
Phạm, Thị Huệ
Keywords: Nguyễn Tri Phương (1800-1873)
Tổng đốc đời thứ 6
Tỉnh An - Hà
Nhà Nguyễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ;Số 01 .- Tr.26-30
Abstract: Nguyễn Tri Phương tên cũ là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu là Đồng Xuyên, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1800, quê làng Đường Long (Chí Long), xã Chánh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông xuất thân trong một gia đình làm ruộng và nghề thợ mộc. Thân sinh và thân mẫu của Nguyễn Tri Phương là ông Nguyễn Văn Đảng và bà Nguyễn Thị Thể. Nhà nghèo lại không xuất thân từ khoa bảng nhưng nhờ ý chí tự lập ông đã làm nên công nghiệp lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13150
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.