Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13231
Title: Nhân giống in Vitro loài lan hài bản địa (Hài Giáp - Paphiopedilum malipoense Chen & Z.H.Tsi)
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Văn Duy
Chu, Thúc Đạt
Đào, Xuân Thanh
Ngô, Xuân Bình
Keywords: Hài Giáp
In vitro
Tái sinh chồi
NAA
PLBs
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.125-131
Abstract: Lan Hài Giáp (Paphiopedium malipoense) là một trong những loài lan đặc hữu hiệu của Việt Nam. Quả thụ phấn sau 6 tháng được lựa chọn để tiến hành thí nghiệm. Khử trùng mẫu quả bằng HgCl₂ 0,1% trong 5 phút. Phôi hạt nuôi nảy mầm trên môi trường. MS bổ sung thêm 30 g/l đường, 1 g/l than hoạt tính, 5,5 g/l aga, 150 ml/l nước dừa. Nhân giống in vitro giống lan Hài Giáp từ phôi tạo hạt cho thấy khả năng tái sinh và tạo đa chồi tốt khi bổ sung chất điều tiết sinh trưởng BA 2 mg/l hoặc BA 2 mg/l kết hợp NAA 0,3 mg/l vào nền môi trường MS có đường 30 g/l, than hoạt tính 1 g/l, aga 5,5 g/l, nước dừa 150 ml/l, thu được hệ số nhân chồi đạt 3,28 lần, chồi khỏe. Rễ phát sinh tốt nhất trong điều kiện môi trường MS bổ sung đường 30 g/l, aga 5,5 g/l, nước dừa 150 ml/l và NAA 0,4 mg/l.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13231
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_614.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.