Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1329
Title: Phương pháp kế toán chi phí mục tiêu (Target Costing) công cụ quản lý hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp 4.0
Authors: Đỗ, Thị Hương Thanh
Lê, Trọng Bình
Keywords: Chi phí mục tiêu
Công nghiệp 4.0
Chiến lược doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 03 .- Tr.28-31
Abstract: Lựa chọn sử dụng các phương pháp kế toán quản trị có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với việc phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc hệt mang tính toàn cầu, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sử dụng hệ thống thông tin không chính xác có thể dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Phương pháp kế toán chi phí mục tiêu (Target costing-TC) là một công cụ kế toán quản trị xác định chi phí sản xuất sẩn phẩm, dịch vụ có tính chính xác cao. Bài viết này nghiên cứu tầm quan trọng của việc vận dụng phương pháp kế toán chi phí mục tiêu đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh của mình. Với mục tiêu kiểm soát chi phí về giảm thiểu những chi phí phát sinh đối với những hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng đồng thời cũng phân tích lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi lựa chọn phương pháp này trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1329
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_337.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.