Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1387
Title: Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật
Authors: Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Sáng tạo
Năng lực sáng tạo
Năng lực sáng tạo kĩ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 427 .- Tr.44-47
Abstract: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, trong đó vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho người học được xác định là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu này, cần hình thành cho sinh viên khả năng sáng tạo khi giải quyết các nhiệm vụ học tập/vấn đề kĩ thuật. Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo và đặc điểm của hoạt động sáng tạo kĩ thuật để định nghĩa năng lực sáng tạo kĩ thuật; xây dựng mô hình cấu trúc năng lực sáng tạo kĩ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật của sinh viên, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1387
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_360.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.