Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1396
Title: Dữ liệu loT chính xác gia tăng năng suất nông nghiệp thông minh
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Dữ liệu loT
Nông nghiệp thông minh
Gia tăng năng suất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 303 .- Tr.21
Abstract: Thông qua phân tích dữ liệu đầu vào, khung giải pháp cho quá trình sản xuất nông nghiệp bằng của IBM tăng cường nhận thức, hỗ trợ người nông dân ra quyết định sản xuất và quản lý hiệu quả hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1396
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_744.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.