Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1402
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quá trình học tập các môn KHXH&NV và công tác đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng của giảng viên ở Học viện Kỹ thuật Quân sự
Authors: Lê, Văn Tuyên
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Quản lý đào tạo
Khoa học Xã hội & Nhân văn
Tư tưởng
Giảng viên
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Lý luận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 513 .- Tr.16-18
Abstract: Nâng cao hiệu quả quá trình học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn và đấu tranh tư tưởng lý luận là hai nhiệm vụ quan trọng đối với giảng viên giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thực hiện tốt hai nhiệm vụ này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo mà còn định hướng, xây dựng cho người học viên đào tạo kỹ sư quân sự có phẩm chất đạo đức tốt, những người sĩ quan “vừa hồng, vừa chuyên” sau khi tốt nghiệp. Trong bài viết này, các tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quá trình học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn cũng như nâng cao khả năng đấu tranh tư tưởng lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Kỹ thuật quân sự hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1402
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_288.23 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.