Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1412
Title: Ý thức có thể trực tiếp tác động làm thay đổi vật chất hay không?
Authors: Hồ, Bá Thâm
Keywords: Bản chất ý thức
Vật chất
Thí nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 2 .- Tr.19-26
Abstract: Ý thức và tác động của nó đến vật chất là vấn đề phức tạp, không ít khía cạnh chưa thật rõ ràng, hoặc chưa biết hết. Ngày nay, nhiều nghiên cứu khoa học đã và đang chứng minh ý thức, tư duy con người (suy nghĩ, dự định, lời cầu nguyện...) là có thể tác động trực tiếp đến các sự vật, hiện tượng thuộc thế giới vật chất của đời sống con người, làm thay đổi ít nhiều trạng thái của nó. Bài viết này thông tin một số thí nghiệm khoa học và bình luận, qua đó đưa ra một số nhận xét xung quanh vấn đề bản chất của ý thức và tác động trực tiếp của ý thức đối với vật chất với góc nhìn mới từ khoa học hiện đại. Bài viết chưa đưa ra những kết luận nào, mà mới chỉ đặt vấn đề để giới khoa học tiếp tục nghiên cứu, nhằm nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong triết học Maxr-Lenin.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1412
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_496.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.