Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1413
Title: Nhận diện xung đột lợi ích ở cộng đồng ven đô trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa (Nghiên cứu trường hợp phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và xã Yên Trường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Đức Chiện
Keywords: Xung đột xã hội
Xung đột lợi ích
Cộng đồng ven đô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 2 .- Tr.27-34
Abstract: Xung đột xã hội là vấn đề tồn tại từ lâu trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ở Việt Nam, xung đột xã hội cũng luôn song hành với lịch sử phát triển đất nước. Tuy nhiên, nghiên cứu về xung đột xã hội nói chung và xung đột lợi ích nói riêng, nhất là mối quan tâm nghiên cứu về xung đột lợi ích ở các cộng đồng ven đô vẫn còn thiếu vắng. Thực tiễn cho thấy, xung đột lợi ích ở cộng đồng ven đô nước ta đang có xu hướng gia tăng và đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp. Bài viết nhận diện các loại hình xung đột lợi ích và các chủ thể có liên quan đến xung đột lợi ích ở cộng đồng ven đô trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1413
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_552.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.