Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14261
Title: Đánh giá khả năng gây hại của một số chủng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên xoài cát chu và nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vô trong điều kiện In vitro
Authors: Lê, Thị Ngọc Xuân
Trần, Thị Thanh Thảo
Keywords: Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá khả năng gây hại của một số chủng nấm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên xoài cát chu và nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh bằng Oligochitosan, Chlorine và nước vô trong điều kiện In vitro
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14261
Appears in Collections:Trường Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.