Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1432
Title: Việc đi học của trẻ em trong độ tuổi trung học và những yếu tố ảnh hưởng
Authors: Trần, Quý Long
Keywords: Trẻ em
Đi học
Giáo dục trung học
Tiếp cận giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 28 .- Tr.82-90
Abstract: Sử dụng số liệu Khảo sát mức sống dân cư năm 2014 do Tổng cục Thống kê thực hiện, nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến tình trạng đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học, cụ thể là từ 11-14 tuổi đối với bậc trung học cơ sở và 15-17 tuổi đối với bậc trung học phổ thông, ở Việt Nam. Kết quả phân tích đa biến cho thấy vấn đề đi học của trẻ em trong độ tuổi học trung học vẫn còn có những khác biệt và phụ thuộc một cách có ý nghĩa với những yếu tố nhân khẩu học-xã hội của cá nhân và hộ gia đình. Trẻ em là người Kinh, có bố với học vấn cao hơn, gia đình có số thành viên ít hơn và mức sống cao hơn, cư trú ở thành thị và những vùng phát triển hơn về kinh tế-xã hội có khả năng được đi học cao hơn. Như vậy, có thể thấy, nếu không có các chính sách đặc biệt hướng đến nhóm yếu thế thì giữa các nhóm trẻ em có hoàn cảnh xã hội khác nhau tiếp tục có sự khác biệt về giáo dục.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1432
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_428.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.