Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14358
Title: Tính toán cung cấp điện cho xưỡng sản xuất nhựa công ty TNHH Phúc Đức
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Võ, Minh Hòa
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên c sở lý thuyết nghiên c u về các vấn đề của lưới điện phân ph i và cách đánh giá chất lượng lưới điện phân ph i. Trong đề tài luận văn chủ yếu nghiên c u về độ tin cậy, các phư ng pháp đánh giá và nâng cao độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE 1366. Sử dụng phầm mềm PSS/ DEPT để mô ph ng, t nh toán tin cậy trên một lưới điện cụ thể.
Description: 131 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14358
ISSN: B1408347
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.