Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1453
Title: Y tế tư nhân trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương, Thị Thanh Quý
Keywords: Y tế tư nhân
Y tế công
Quản lý nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 3 .- Tr.60-65
Abstract: Trên thế giới hiện đại ngày nay, các nhà nước đều cần có sự đóng góp của y tế tư nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Trong quá trình, đổi mới đất nước, Việt Nam đã sớm thừa nhận và phát triển y tế tư nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, y tế tư nhân ở Việt Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế đó là do công tác quản lý nhà nước đối với y tế tư nhân còn yếu kém, cần phải khắc phục.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1453
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_369.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.