Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14533
Title: Nghiên cứu 1 số giải pháp giảm tổn thất điện năng tại ĐL Châu Thành
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Lại, Thị Ngọc Hiếu
Keywords: Kỹ thuật Điện
Issue Date: 12-Jan-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý thuyết, sử dụng một số phần mềm ứng dụng để phân tích tổn thất hiện tại trên lưới điện phân phối của Điện lực Châu Thành. Đánh giá những ưu, khuyết điểm về các giải pháp giảm tổn thất điện năng mà Điện lực Châu Thành đang áp dụng, từ đó sẽ đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng một cách hữu hiệu nhằm giúp Điện lực Châu Thành triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong công tác giảm tổn thất điện năng trong những năm tiếp theo
Description: 83 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14533
ISSN: ND1561P513
Appears in Collections:Khoa Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.