Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15276
Title: THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Authors: NGUYỄN, VĂN KHUÊ
BÙI, THỊ TRƯỜNG AN B1502923
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2019
Abstract: Trong đề tài, người viết phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục giám đốc thẩm mà cụ thể là tập trung phân tích các quy định về đối tượng kháng nghị, căn cứ kháng nghị, chủ thể có thẩm quyền kháng nghị và chủ thể có quyền nộp đơn đề nghị xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. Bên cạnh đó, người viết có nhắc đến các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực nhưng có tác dụng đối chiếu, làm rõ hơn những quy định hiện hành.
Description: 63 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15276
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.