Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16068
Title: Nâng cao hiệu suất thu hồi chất khô từ quả bí đỏ (Cucurbita moschata) bằng phương pháp enzym
Authors: Hà, Thị Thanh Nga
Lê, Thị Hồng Ánh
Hoàng, Thị Ngọc Nhơn
Đống, Thị Anh Đào
Keywords: Bột bí đỏ
Xenlulaza
Cucurbita moschata
Pectinaza
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.102-108
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là nâng cao hiệu suất thu hồi chất khô từ quả bí đỏ giống Cucurbita moschata bằng phương pháp enzym. Trong quá trình xử lý nguyên liệu, đặc biệt là các quá trình nhiệt, những thành phần dinh dưỡng quan trọng của bí đỏ có thể bị thất thoát. Nhằm lựa chọn được phương pháp thích hợp, đa nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện xử lý trước khi thủy phân như tỉ lệ pha loãng dịch bi và nước, thời gian xử lý nhiệt, điều kiện pH. Khảo sát các điều kiện thủy phân đã cho kết quả tối ưu hóa quá trình trích ly bằng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) như sau: nhiệt độ thủy phân 50,64ºC nồng độ kết hợp hai enzym là 0,93% và thời gian thủy phân là 125 phút thì hiệu suất H (%) đạt 51,08%. So sánh với mẫu đối chứng không qua quá trình thủy phân thì hiệu suất thu hồi chất khô tăng 13%. Ngoài ra, khi đánh giá sự biến đổi về hàm lượng các chất hợp chất có hoạt tính sinh học cao đặc trưng cho quả bí đỏ thì cho kết quả hàm lượng carotene giảm 10,65% hoạt tính chống oxy hóa của bột bí đỏ tăng lên 28,52% cao hơn so với nguyên liệu; hàm lượng phenolic trong bột bí đỏ giảm không đáng kể so với nguyên liệu bí đỏ lần lượt là 154,54 ± 0,18 mg GAE và 166,42 ± 1,33 mg GAE.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16068
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_540.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.