Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16071
Nhan đề: Dự báo rủi ro phá sản trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Phan, Thị Thu Hà
Từ khoá: Chỉ số Z
Dự báo
Rủi ro phá sản
Doanh nghiệp xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.22-27
Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu về rủi ro phá sản trong doanh nghiệp xây dựng, tác giả lựa chọn công cụ chỉ số Z để tiến hành thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính đã qua kiểm toán trong năm 2016 của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để tính toán hệ số Z điều chỉnh theo mô hình chỉ số Z của Altman, từ đó đưa ra một số kiến nghị đề xuất cho các doanh nghiệp nhằm tránh khỏi khả năng xảy ra rủi ro phá sản.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16071
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.