Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16079
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2016
Authors: Hoàng, Hồng Hiệp
Châu, Ngọc Hòe
Hoàng, Thị Thu Hương
Vũ, Thái Hạnh
Keywords: Tăng trưởng
Nam Trung Bộ
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.56-63
Abstract: Sử dụng phương pháp kinh tế lượng FGLS, nghiên cứu ước lượng tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, sau khi kiểm soát các nhân tố cơ bản của mô hình tăng trưởng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động khá hạn chế đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ. Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động khá nhỏ bé trong kích thích đầu tư nội địa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu này giúp gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16079
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.