Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16079
Nhan đề: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2016
Tác giả: Hoàng, Hồng Hiệp
Châu, Ngọc Hòe
Hoàng, Thị Thu Hương
Vũ, Thái Hạnh
Từ khoá: Tăng trưởng
Nam Trung Bộ
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.56-63
Tóm tắt: Sử dụng phương pháp kinh tế lượng FGLS, nghiên cứu ước lượng tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, sau khi kiểm soát các nhân tố cơ bản của mô hình tăng trưởng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động khá hạn chế đến tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ. Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động khá nhỏ bé trong kích thích đầu tư nội địa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu này giúp gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16079
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.13 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.