Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16175
Title: Điểm mới trong chủ trương phát triển văn hóa của Trung Quốc sau kỳ họp lưỡng hội năm 2018
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Trung Quốc
Lưỡng hội
Văn hóa Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.52-59
Abstract: Kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc năm 2018 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) và Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) đã đưa ra quyết sách phát triển cụ thể trên các mặt công tác bao gồm cả đối nội và đối ngoại cho nước này. Bài viết phân tích những điểm mới trong chủ trương phát triển văn hóa sau kỳ họp Lưỡng hội, bao gồm những điểm nhấn về cải cách bộ máy quản lý và các nội dung mang tính trọng điểm trong phát triển văn hóa của Trung Quốc giai đoạn tới, qua đó đưa ra một số đánh giá và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16175
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.