Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16210
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của TP. Hà Nội theo hướng bền vững
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Keywords: Cơ cấu kinh tế
Sự chuyển dịch
Thành phố Hà Nội
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.52-55
Abstract: Những năm qua, TP. Hà Nội đã chuyến dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) theo hướng hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, kinh tế Hà Nội chưa thực sự phát triển bền vững, CCKT chưa thực sự hiện đại, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, nhiều vấn đề xã hội và môi trường bức xúc... Trên cơ sở phân tích thực trạng chuyển dịch CCKT TP. Hà Nội giai đoạn 2008-2017, tác giả đề xuất giải pháp phù hợp và cần thiết trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16210
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.