Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16540
Title: Một số kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Authors: Trần, Hồng Hà
Keywords: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Chỉ thị 05- CT/TW
Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.7-9
Abstract: Việc triể khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần cảnh báo, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đẳng bộ khối các cơ quan Trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16540
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.