Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16567
Title: Kết quả thu được từ cuộc khảo sát trong năm 2016 về chức năng của Thư viện Quốc gia
Authors: Ngô, Thị Hồng Điệp
Keywords: Thư viện Quốc gia
Chức năng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.58-64
Abstract: Tài liệu này công bố các kết quả thu được từ cuộc khảo sát về chức năng của các thư viện quốc gia được thực hiện trong năm 2016 theo sự uỷ quyền của Tiểu ban các vấn đề liên quan đến thư viện quốc gia. Năm 2016, Tiểu ban đã bàn thảo về khả năng có thể cập nhật các tài liệu hướng dẫn liên quan đến chức năng của các thư viện quốc gia, bao gồm cả bộ tài liệu hướng dẫn về mặt pháp chế cho các thư viện quốc gia của Peter Lor ấn hành năm 1997. Những nội dung bàn thảo đã được Andy Stephens triển khai bằng việc giới thiệu một tài liệu về các chức năng mẫu của một thư viện quốc gia. Trong quá trình thực hiện dự án thí điểm đó, các nghiên cứu điển hình và các ví dụ liên quan đến việc ứng dụng cụ thể các chức năng của 12 thư viện quốc gia cũng được đề cập đến nhằm cung cấp căn cứ kiểm chứng về việc các thư viện đã thực hiện các chức năng này như thế nào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16567
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_444.84 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.