Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16572
Title: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn, Minh Phú
Keywords: Trách nhiệm
Nghĩa vụ
Chịu trách nhiệm
Người đứng đầu
Cơ quan
Hành chính nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.3-12
Abstract: "Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước" là thuật ngữ dùng để chỉ thiết chế giữ vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ cao nhất trong cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện vai trò lãnh đạo quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước đối với những điều nên làm, phải làm, được làm với kết quả tốt và những điều không được làm; nghĩa vụ, quyền và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tuân thủ pháp luật và phục vụ nhân dân; trong lập kế hoạch ra quyết định và điều hành chỉ đạo hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao phó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16572
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.