Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16583
Title: Quốc hội các nước với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)
Authors: Lê, Minh Hồng
Đỗ, Tiến Dũng
Keywords: Quốc hội
Mục tiêu phát triển bền vững
Liên Hợp quốc
Mục tiêu thiên niên kỷ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.56-64
Abstract: Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được Liên Hợp quốc đề ra và các quốc gia thành viên cam kết thực hiện đến năm 2030 để hướng tới sự phát triển bền vững, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên toàn thế giới và tất cả các quốc gia được sống trong môi trường hợp tác, hòa bình và thịnh vượng. Thực hiện SDGs là trách nhiệm quốc gia và toàn xã hội. Quốc hội - với địa vị pháp lý của mình - chắc chắn có vai trò và trách nhiệm đối với việc thực hiện SDGs. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Quốc hội một số nước đối với việc thực hiện SDGs và gợi mở một số vấn đề cho Quốc hội Việt Nam
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16583
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.