Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16584
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách kiến quốc trên nền tảng dân chủ
Authors: Nguyễn, Hữu Đổng
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính sách kiến quốc
Dân chủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.3-8
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận nhiệm vụ kiến quốc là "chính sách kháng chiến kiến quốc", tức chính sách "kiến thiết quốc gia" trong hoàn cảnh vừa kiến thiết vừa kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Chính sách kiến quốc được ghi nhận trong Lời nói đầu Hiến pháp Việt Nam năm 1946. Đây được coi là nhiệm vụ cơ bản của dân tộc Việt Nam sau khi chính quyền đã thuộc về Nhân dân. Bài viết phân tích bản chất, nguyên tắc thực hiện chính sách kiến quốc trên nền tảng dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời liên hệ với các nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững được nhấn mạnh tại Đại hội XII của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16584
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.