Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16681
Title: Những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Những nội dung mới được bổ sung
Sửa đổi
Quy định
Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.34-39,43
Abstract: Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban hành ngày 15-11-2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 181- QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trên cơ sở kết quả thực hiện Quy định số 181, và đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị, Quy định số 102 được hoàn thiện rõ, cụ thể hơn, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc bổ sung, sửa đổi được thực hiện đối với những điểm đã có căn cứ và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16681
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_552.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.