Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17021
Title: Phụ nữ trong hệ thống giáo dục đại học ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)
Authors: Hoàng, Thu Minh
Keywords: Phụ nữ
UAE
Giáo dục đại học
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 05 .- Tr.16-22
Abstract: Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là một quốc gia vùng Vịnh có những chính sách tích cực tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đại học. Phụ nữ UAE ngày nay đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong đầu tư và phát triển giáo dục, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như mất cân bằng giới tính ở các trường đại học và việc làm cho phụ nữ tại UAE.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17021
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.