Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17040
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần tích cực
Nhiệm vụ xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.20-23
Abstract: Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra khái quát về đặc điểm tự nhiên, xã hội tỉnh Đắk Nông và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ tỉnh và việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua. Năm 2018, Đảng bộ tỉnh đã có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua trao đổi với phóng viên Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời đúng, đủ, phù hợp với tình hình thực tế đặt ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17040
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.