Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17044
Title: Nghĩ về văn hóa cao nhất trong kiểm tra, kỷ luật Đảng
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Nghĩ về văn hóa cao nhất
Công tác kiểm tra
Kỷ luật đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.31-33,40
Abstract: Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải là “đạo đức”, là “văn minh". Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao ý thức tự giác tự phê bình, phải chủ động, tự giác kiểm thảo, tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải biết đề cao việc “tự soi" “tự răn”, “tự tu”, “tự dưỡng”, “tự rèn”, “tự chịu trách nhiệm”, “tự sửa” và “tự xử". Thấm nhuần tư tưởng của Bác các cấp trong Đảng từ trung ương đến địa phương thường xuyên giám sát, kiểm tra cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm văn hóa cao nhất trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng là “văn hóa tự xử".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17044
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.