Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17046
Title: Nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp ủy trong tình hình mới
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Nâng cao chất lượng
Các cấp ủy
Công tác giám sát
Tình hình mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.37-40
Abstract: Giám sát trong Đảng là nhiệm vụ mới thực hiện từ nhiệm kỳ Đại hội X (năm 2006) đến nay. Việc thực hiện công tác giám sát của các cấp uỷ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nhắc nhở, cảnh báo, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Qua giám sát các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở vẫn còn mặt hạn chế và thiếu sót, khuyết điểm cần kiểm điểm. Do vậy, nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp uỷ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy trong tình hình hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17046
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.