Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17115
Title: Ý thức tự giác của đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Authors: Đỗ, Hùng Cường
Keywords: Ý thức tự giác
Công tác kiểm tra
Giám sát
Đảng
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.41-42
Abstract: Theo quy định của Điều lệ Đảng, bất cứ ai, trước khi vào Đảng đều là quần chúng ưu tú, đã có được nhận thức cơ bản về Đảng và có đơn tự nguyện xin gia nhập Đảng. Từ chỗ giác ngộ lý tưởng cách mạng tự nguyện làm đơn xin gia nhập Đảng đến chỗ tuân thủ kỷ luật của Đảng, tự giác tự phê bình, nhận khuyết điểm, vi phạm của bản thân (nếu có vi phạm) là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mọi đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17115
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.