Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17804
Title: Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học
Authors: Bùi, Minh Hào
Keywords: Vốn văn hóa
Lý thuyết nhân học
Kinh tế thị trường
Người Dao
Nhân học phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 6 .- Tr.29-36
Abstract: Trong nhiều năm qua, nghiên cứu phát triển miền núi chủ yếu tập trung vào việc diễn giải quá trình chuyển đổi từ kinh tế truyền thống sang kinh tế thị trường của các cộng đồng. Một điều rõ ràng là, sự phát triển kinh tế thị trường ở miền núi có vai trò quan trọng trong văn hóa cộng đồng. Qua nghiên cứu sự phát triển kinh tế thị trường của cộng đồng người Dao ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), bài viết cố gắng làm rõ thêm vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển qua khái niệm vốn văn hóa. Có thể coi đây là một phân tích mang tính lý thuyết về phát triển miền núi, là một khía cạnh góp phần thảo luận thêm về việc phân tích các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với quả trình phát triển kinh tế thị trường ở miền núi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17804
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.