Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18060
Title: Tác động bất đối xứng của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Bất đối xứng
Tỷ giá
Cán cân thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.21-32
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ tính bất đối xứng của tác động tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam trong giai đoạn tháng I năm 2009 đến tháng 12 năm 2016 bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy theo tiếp cận đường bao của Pesaran & cộng sự (2001) dưới dạng phi tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ giá có tác động bất đối xứng đến cán cân thương mại trong cả ngắn và dài hạn. Trong dài hạn, tỷ giá tăng và giảm đều ảnh hưởng đến cán cân thương mại theo kỳ vọng nhưng tỷ giá giảm có tác động mạnh gấp 6 lần tỷ giá tăng. Trong ngắn hạn, tỷ giá tăng không ảnh hưởng đến cán cân thương mại trong khi tỷ giá giảm có ảnh hưởng rất mạnh. Hiệu ứng đường cong J cũng được tìm thấy dưới dạng toàn phần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18060
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_726.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.