Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18091
Nhan đề: Quy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Phạm, Thị Thúy Hằng
Từ khoá: Vốn ngân sách nhà nước
FDI
Vốn đầu tư
ODA
Hạ tầng giao thông
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.60-65
Tóm tắt: Bài viết đánh giá và phân tích hai hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đó là huy động từ các nguồn vốn tư nhân, huy động từ các nguồn vốn nước ngoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn được coi là yếu tố quyết định đến phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam để thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, nhu cầu về vốn phát triển hạ tầng giao thông ngày càng lớn nên việc xã hội hóa các kênh huy động vốn là yếu tố cấp thiết để giải quyết "bài toán" vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18091
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_440.81 kBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.