Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18096
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc niêm yết đến tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dược Việt Nam
Tác giả: Phạm, Đức Cường
Nguyễn, Phương Linh
Vũ, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Tài chính
Niêm yết
Doanh nghiệp dược phẩm
Hiệu quả hoạt động
Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.73-82
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Dược phẩm. Bài viết sử dụng dữ liệu là báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 13 doanh nghiệp Dược đang niêm yết trên hai thị trường chứng khoán của Việt Nam. Sử dụng phương pháp so sánh các tỷ suất tài chính giữa hai thời điểm trước và sau khi niêm yết với kiểm định phi tham số Wilcoxon. Kết quả phân tích cho thấy có sự cải thiện về khả năng thanh toán, về dòng tiền, về khả năng sinh lợi, và về doanh thu thực của các doanh nghiệp dược trong mẫu nghiên cứu tuy nhiên sự khác biệt không nhiều. Dựa trên kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số kiến nghị tiếp tục chương trình cổ phần hóa và niêm yết của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18096
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_676.33 kBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.