Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18112
Title: Sự tham gia và tích cực xã hội của gia đình trung lưu ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Duy Luân
Keywords: Gia đình
Gia đình trung lưu
Sự tham gia xã hội
Các vấn đề xã hội
Tính tích cực xã hội
Phát triển xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới;Số 3 .- Tr.3-12
Abstract: Dựa vào kết quả của đề tài cấp Bộ “Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội văn hóa”, bài viết cho thấy gia đình trung lưu ở Việt Nam hiện có quy mô đáng kể, nhưng sự tham gia xã hội của họ còn nhiều hạn chế. Họ chưa tham gia nhiều vào các hoat động mang nội dung xây dựng và phản biện xã hội. Họ quan tâm tới các vần đề của đời sống hàng ngày hơn là các vấn đề xã hội vĩ mô. Phản ứng với các vấn đề này, họ thường chọn các hành động trung tính hơn là các hoạt động phê phán và phản biện xã hội. Một bộ phận gia đình trung lưu còn thờ ơ hoặc hoài nghi về khả năng khắc phục các vấn đề xã hội bức xức, phần vì gia đình trung lưu ở Việt Nam mối hình thành cần có thời gian để phát triển và khẳng định ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, cũng như tự ý thức về vị thế xã hội của mình để đóng góp vào quá trình phát triển xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18112
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.