Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18119
Title: Niềm tin tôn giáo trong pháp tu Tịnh Độ qua kinh điển Phật giáo
Authors: Nguyễn, Văn Quý
Keywords: Kinh điển
Niềm tin
Pháp tu
Tịnh Độ tông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.72-90
Abstract: Nhiều công trình nghiên cứu trước đây từ góc độ tiếp cận Triết học, Sử học về tôn giáo đã chỉ ra các nguồn gốc và quá trình phát triển của pháp tu Tịnh Độ, xu hướng Thiền - Tịnh song tu trong lịch sử Phật giáo. Bên cạnh đó, còn có những công trình tiếp cận pháp tu Tịnh Độ trên bình diện kinh điển, cơ sở thờ tự và đối tượng thờ phụng nhằm tìm hiểu nguyên nhân phát triển cũng như sự truyền thừa thích hợp của các tông phái trong Phật giáo. Đối với pháp tu Tịnh Độ, niềm tin và thực hành là hai vấn đề đặc biệt quan trọng của pháp tu này. Người theo pháp tu này quan niệm như thế nào về niềm tin? Vì sao cần phải chú trọng niềm tin mới có thể thực hành Niệm Phật rối ráo? Trong bài viết này, trên cơ sở tiếp cận Tôn giáo học, bước đầu chúng tôi khảo cứu một số kinh điển Phật giáo, nhất là kinh điển thuộc Tịnh Độ tông, nhằm làm rõ niềm tin trong pháp tu Tịnh Độ, một pháp tu đặc biệt quan trọng trong Phật giáo nói chung và Phật giáo Bắc truyền nói riêng trong lịch sử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18119
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_847.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.