Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18129
Title: Giải pháp tăng cường sự sẵn lòng tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Authors: Lê, Đình Hải
Nguyễn, Thanh Sơn
Keywords: Sẵn lòng tham gia
Nông thôn mới
Nhân tố ảnh hưởng
Phân tích nhân tố khám phá EFA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.18-27
Abstract: Sự tham gia của người dân đóng góp vai trò rất quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nghiên cứu thực hiện dựa trên khảo sát 216 hộ gia đình tại địa bàn 6 xã của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Exporatory Factor Analysis - EFA) đã chỉ ra 6 nhóm nhân tố có ảnh hưởng một cách đáng kể đến sự sẵn lòng tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nghiên cứu bao gồm: (1) điều kiện gia đình, (2) chính sách xây dựng NTM, (3) tham gia của người dân, (4) tiếp cận thông tin, (5) cấp chính quyền địa phương và (6) nhận thức của người dân. Dựa trên kết quả này các nhóm giải pháp nhằm nâng cao sự sẵn lòng của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới bao gồm: (i) thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, (ii) tăng cường thu hút sự tham gia của người dân trong xây dựng NTM, (iii) nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, (iv) thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, (v) nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng NTM, (vii) hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã với ban phát triển ấp, (viii) thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng NTM.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18129
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_770.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.